Loading...
  • English
  • Japan
  • Tiếng Việt

Phương châm Công ty

I. Đặt lợi nhuận lên hàng đầu:

     1. Phải hoàn thành mục tiêu.

     2. Giảm giá vốn, tăng lợi nhuận.

     3. Quản lí lợi nhuận theo nhóm.

     4. Quản lí , vận hành thời gian hiệu quả.

     5. Trực quan hoá trong quản lí.

II. Giáo dưỡng nhân tài:  

     1. Là người biết yêu quý Công ty.

     2. Là người biết chịu trách nhiệm.

     3. Là người luôn được tin tưởng.

     4. Là người có suy nghĩ, có năng lực, có nhiệt huyết.

     5. Là người có sức khỏe, trí tuệ, đạo đức.

III. Chủ nghĩa vẹn toàn:

   1. Tuân thủ luật.

     2. Tuân thủ nội quy, quy định, luật lệ trong Công ty.

     3.  Nhuần nhuyễn 5S, QCD, HI-TECH

     4. Chào lễ định kỳ.

IV. Nguyên lý nguyên tắc:

     1. Làm việc theo sơ đồ tổ chức.

     2. Chi phí tối thiểu, doanh thu tối đa.

     3. Loại bỏ sự vô lí, lãng phí, dư thừa.

     4. Công đoạn sau luôn là khách hàng.

    5.  Một người vì mọi người, mọi người vì một người.