Sản phẩm - Gia công cơ khí

Tên SP: 2 - WAYS BALL VALVE

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP: CONECTOR

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP: CORE
Chất liệu phôi: KFS103

Tên SP:COUPLER 

Chất liệu phôi: SUS 304

Tên SP:COUPLER

Chất liệu phôi: SUS 630

Tên SP:ADAPTER

Chất liệu phôi: SUS 303

Tên SP:CASE

Chất liệu phôi: SUS 304

Tên SP:COUPLER

Chất liệu phôi: SUS 630

Tên SP:COUPLER

Chất liệu phôi: SUS 630

Tên SP:COUPLER

Chất liệu phôi: SUS 304

Tên SP:UNION ADAPTER

Chất liệu phôi: S45C

Tên SP:UNION HONTAI

Chất liệu phôi: S45C

Tên SP:UNION HONTAI

Chất liệu phôi: S45C

Tên SP:CHEESE

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:FLANGE

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:FEMALE SOCKET

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:ELVOW(450)

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:ELBOW

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:NUT

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:SOCKET

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:CHEESE

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:CHEESE

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:UNION

Chất liệu phôi: SCS-13