Sản phẩm - Đúc cơ khí chính xác

Sản phẩm - Đúc cơ khí chính xác

Tên SP:CHEESE

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:FLANGE

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:SOCKET

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:ELBOW

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:NUT

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:SOCKET

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:CHEESE

Chất liệu phôi: SCS-13

Tên SP:UNION

Chất liệu phôi: SCS-13